Komunikat

Wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywanych w Pracowni RTG znajdującej się w Przychodni Weterynaryjnej „Cztery Łapy”, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 140 w Kielcach

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16 ustawy Prawo atomowe, wykonywana na podstawie zezwolenia nr D-22634 z dnia 27.12.2021 r., wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, polegająca na: uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w Przychodni Weterynaryjnej „Cztery Łapy”, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 140 w Kielcach, stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące – weterynaryjnego aparatu rentgenowskiego GIERTH HF 200 A PLUS oraz tomografu komputerowego NeuViz ACE w tej pracowni nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Jednocześnie informujemy, iż wykonywanie tej działalności nie powoduje również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.